Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz MitroTech Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Limited Şirketi, kişisel verileri toplanan ve Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

Veri Sorumlusu

MitroTech DDD, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

MitroTech DDD, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ğ) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler
  • Yazılım hizmeti kapsamında ad-soyad, cep telefonu, adres, telefon no, imza, e-mail, hesap numarası, ilgili banka iban bilgileri, posta göndericisi/göndericinin yasal temsilcisi ve posta alıcısı/alıcının yasal temsilcisine ait isim, soy isim, unvan, kurum/firma adı, T.C. kimlik numarası, KEP adresi, IP adresi verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, MitroTech DDD tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, sözleşme, başvuru formu, dilekçe, internet sitesi, çağrı merkezi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

MitroTech DDD tarafından toplanan kişisel verileriniz, MitroTech DDD'nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ başta olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Yazılım desteği başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi, hesabın açılması, işletilmesi ve talebiniz halinde kapatılması işlemlerinin yerine getirilmesi; Yazılım altyapısının gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi kapsamında MitroTech DDD'nin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II-a maddesinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

Bu hususta daha detaylı bilgilere www.mitrotech.net adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Mitrotech Dijital Dönüşüm Danışmanlığı - Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Mitrotech Dijital Dönüşüm Danışmanlığı tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar ile Mitrotech Dijital Dönüşüm Danışmanlığı'nın yetkililerine, iş ortaklarına, Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ’e uygun olarak onayınızın alınmış olması halinde Rehbere erişimi olan üçüncü kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılması şartları ile 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Mitrotech Dijital Dönüşüm Danışmanlığı tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, asgari on (10) yıl olarak düzenlenen yasal saklama süresi i le işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Mitrotech Dijital Dönüşüm Danışmanlığı'na başvurarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mitrotech.net adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

SAYGILARIMIZLA,

MİTROTECH DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI - NAZLI TUNA